Trygalle Consulting

Lierbaan 9
2580 Putte

Consulting

1.Wat doet een consultant?

Een consultant of raadgever zal u bijstaan met professioneel advies gebaseerd op zijn kennis en ervaring.
Deze kennis of expertise is opgebouwd uit jarenlange praktijk ervaring met soortgelijke situatie's.
Waarom doen mensen een beroep op een loodgieter bij een lek of verstopping ? Omdat ze niet over de nodige know-how beschikken om dit zelf te doen.
Waarom consulteren mensen vaak advocaten ? Omdat zij professioneel advies willen hebben omtrent een zeker aspect van het bedrijfsleven, met name het burgerlijk recht of straf recht.
Waarom vragen mensen advies aan een bedrijfsconsultant ? Omdat zij beroep willen doen op een zekere kennis en ervaring van professionals omtrent een bepaald aspect, namelijk het bedrijfsleven.
Het vakgebied van een consultant is dus gebaseerd op dergelijke principes, zijn verworven kennis toepassen om mensen of bedrijven bij te staan en te helpen.

2.Waarom beroep doen op een consultant ?

Voor sommige bedrijven of mensen staat het woord "consultant" synoniem met gebakken lucht verkopen. Veel geld betalen voor dure presentatie's en weinig toegevoegde waarde.
Deze spijtige reputatie is niet altijd gegrond en hangt ook veel af van het verwachtingspatroon van een klant.
De definitie van consultancy suggereert dat consultancy bestaat vanwege een kennisvoordeel.
Deze professionele kennis in combinatie met het relatie netwerk dat hij door de jaren heeft opgebouwd, vormt de essentie van het beroep.
Voorts zijn er nog enkele voordelen aan verbonden :
consultants bieden een objectieve en onafhankelijke kijk op de situatie.
consultants zijn extern en hebben hierdoor minder vooroordelen bij gevoelige of politieke kwesties
het gebruik van consultants voor dilemma’s leidt vaak tot een lager persoonlijk/organisatie risico
3. Waarin onderscheidt Trygalle Consulting zich ?

Persoonlijke begeleiding door de partners gedurende het hele traject (van begin ontwerp tot eind conclusie).
Open communicatie en een no nonsense aanpak (eerlijkheid en transparantie staan voorop).
Kwaliteit boven kwantiteit
Exclusief (tijdens de opdracht neemt de consultant geen andere opdrachten aan)
Selectief (wij zijn zeer selectief in het aanvaarden van opdrachten, alleen voor die klanten waar we een meerwaarde kunnen betekenen);

4. Wat doen wij niet ? Wij gaan geen boekhouding voeren noch belastingonderzoek doen tenzij dit laatste kadert in een globaal plan.
Een boehouder heeft een meer registrerende taak terwijl wij meer pro-actief willen meewerken en verder denken dan allen maar cijfers.
Op fiscaal vlak werken wij samen met enkele gerenomeerde advocatenkantoren en fiscalisten.
Qua service en dienstverlening willen we aan onze klanten enkel de hoogste kwaliteit van dienstverlening aanbieden, dus indien we hier een beroep op zullen moeten doen, zal dit vooraf besproken worden en meegenomen worden in het budget.

Domeinen

1. Strategic Consultancy "Strategy is the determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals." Alfred Chandler (1962). Strategy and Structure, Cambridge: MIT Press. Om een succesvol bedrijf te leiden moet er een duidelijke strategie zijn. Pas als deze duidelijk is, kan er gewerkt worden aan plannen en actie's om dit te verwezenlijken. We kunnen dit kort beschrijven in 5 stappen : 1. Ontwikkel een strategie, definieer de waarden, de visie waar de onderneming voor staat en hou daaraan vast. 2. Vertaal deze strategie naar doelen en initiatieven (marktleider worden, kwaliteit boven kwantiteit, etc..) 3. Kijk naar de beschikbare middelen (operationeel, financieel) om deze doelen te verwezenlijken 4. Evalueer de prestatie's in functie van de uitgestippelde strategie, komen deze overeen ? 5. Afhankelijk van de "markt"omstandigheden kan het nodig zijn om de strategie bij te sturen, vertaal deze naar opnieuw naar initiatieven en doelen. (bron wikipedia - Strategische planning) Het is eigenlijk een continu proces van aanpassen en leren, bijsturen en ontwikkelen, evalueren en anticiperen.. De slaagkansen van een onderneming worden grotendeels bepaald door de efficiëntie van de organisatiestructuur, flexibiliteit en aanpassingsvermogen aan wisselende marktomstandigheden en de snelheid om beslissingen te nemen. Door een objectieve analyse te maken, kunnen deze processen duidelijker in kaart gebracht worden. 2. Management Consultancy Is het meest algemene vakgebied en kan gaan in objectief advies geven mbt optimaliseren van de bedrijfsresultaten, omzetgroei realiseren, winst maximalisatie, cost reductie analyse, etc.. Het komt er op neer om met de beschikbare middelen het maximale rendement te behalen. Bij veel bedrijven ontbreekt het niet aan goodwill of ideeën of zelfs het vakmanschap, doch missen ze soms de kennis om dit succesvol ten uitvoer te brengen. Een bedrijfsplan of idee kan op papier schitterend zijn, doch het succes hangt af van de perfecte uitvoering hiervan in realiteit. 2A. Cost Reduction Analyses Er is al heel veel geschreven over dit onderwerp en elke onderneming zal hiervoor ook wel een mooi diagram of schema opgesteld hebben dat zeer indrukwekkend overkomt. Wij gaan echter terug naar de basis en geloven niet in een standaard oplossing of een model dat toegepast kan worden voor alle bedrijven. Elke onderneming heeft een specifiek DNA bepaalt door zijn organisatiestructuur, geschiedenis, sector en bedrijfsfilosofie. Daarom dat wij voor elke opdracht goed trachten te begrijpen wat de doelstelling van het onderzoek is. (kosten beheersen, omzetgroei, personeelskost analyse, ...) Eenmaal de opdracht bekend is, zullen wij alle factoren in kaart brengen (groeiende productie kosten met een dalende omzet, 61..rekeningen waarvan de groei oncontroleerbaar is, stijgende belastingdruk, stijgende opslagkosten, dalende marge, etc...). Vervolgens worden alle pijnpunten en bottle necks bloot gelegd en samen proberen we te begrijpen wat hiervan de oorzaak is. In een volgende stap wordt een plan opgesteld om deze factoren beter te controleren en te beheersen. Eventuele KPI's (Key Performance Indicatoren) kunnen ingevoerd worden. Tenslotte zal er een verbeteringsplan voorgelegd worden dat een samenvatting vormt van de originele doelstelling en een rentabilisering van het resultaat. Op zich vrij simpel, doch in de eenvoud schuilt de complexiteit. 2B. Herstructurering Bij veel ondernemingen gaan er al alarmbellen rinkelen als dit nog maar ten sprake komt, doch op zich hoeft dit niet altijd een negatieve weerklank te hebben. Veel ondernemingen gaan pas herstructureren als het te laat is, wanneer ze vaststellen dat er een cash-flow probleem is, door een opeenstapeling van verliezen, door foute strategische keuze's , door een plotse onverklaarbare omzetdaling, als ze bijna fail De overheid is echter zeer streng wat betreft de reglementering hieromtrend en zeker in organisatie's waar er een ondernemingsraad aanwezig is. Meer en nuttige informatie kan gevonden worden op de website www.herstructureringen.be Het is echter beter te voorkomen dan te genezen, daarom dat wij bij een opdracht alles in vraag zullen stellen en mee helpen denken aan de groei en ontwikkeling op middel lange termijn. Enkele voorbeelden : Is de huidige organisatiestructuur gewapend tegen de toekomst ? Zitten de juiste mensen op de juiste plaatsen ? Heeft de onderneming een te snelle groei doorgemaakt waardoor de structuur niet op voorzien was ? In tijden van crisis, hoe gaat een bedrijf hiermee om ? Worden er maatregelen genomen op het vlak van personeelskosten (interim arbeid, outsourcing, ...) ? Hoe is het gesteld met mijn leveranciers ? Dienen de contracten terug herbekeken te worden ? Hebben we alle oppervlakte's nodig (bedrijf, opslag, parkeer, ...) Maw hoe flexibel bent u als bedrijf om met wisselende economische omstandigheden om te gaan ? Concreet wordt er dan een herstructureringsplan opgemaakt die alle facetten zal behandelen om de onderneming terug rendabel te maken. Door constant een herevaluatie te doen en op tijd de nodige beslissingen te nemen, kan u zich veel tijd en kosten besparen. 2C. Bedrijfsadvies Hier worden ondernemingen met raad en daad bijgestaan op alle vlakken gaande van de opmaak van budgetten, cash flow beheer, opmaak organigrammen en organisatie structuur, investeringsanalyse's maw alle vragen waar u als ondernemer mee te kampen heeft en geen oplossing voor heeft. Eenmaal de onderneming is doorgelicht en in kaart gebracht, wordt het voor beide partijen makkelijker om samen deze zaken te evalueren en kijken waar er opportuniteiten zijn. Deze contacten kunnen sporadisch of intensief zijn, afhankelijk van de nood. Hier wordt vooral gedacht aan een lange termijn samenwerking. Het proces van continu streven naar verbeteringen en zo efficiënt mogelijk te werken, zou bij elke onderneming aanwezig dienen te zijn. 2D. Crisis Management Zolang de continuïteit van een bedrijf niet in gevaar is door plotse wisselende marktomstandigheden, het vertrek van key-positie's in de organisatiestructuur, enz..vertrouwd het management op haar capaciteiten om de dagelijkse beslommeringen het hoofd te bieden. Echter, de kracht van een onderneming en de efficiëntie van haar management kan gemeten worden aan de hand van de snelheid van de genomen beslissingen om met deze wisselende factoren om te gaan. Heel veel crisis situatie's kunnen vermeden worden door eerst alle potentiële risico's in kaart te brengen en vervolgens een back-up plan te ontwikkelen. Wanneer er zich een "crisis" voordoet, weet men direct hoe men moet reageren en wie er wat moet doen. Het is te vergelijken met evacuatie oefeningen en dergelijke..constant anticiperen op mogelijke gebeurtenissen zodat wanneer het "brand", iedereen weet wat te doen.
Design by Arvisani